• تست1
  • amak factory
  • آماک1
  • تست2
  • دستگاه صنعتی آماک
تاریخچه

تاریخچه شرکت آماک

شرکت آماك در فروردین ماه سال 1379 براساس تجربه بیش از یک قرن دانش مدیریتی و فنی مهندسی مؤسسان خود تشکیل گردید. مروری اجمالی به فعالیتهای آماك به شرح زیر است:
1379
تأسیس آماك: شروع به فعالیت تولیدی و اخذ مجوز تولید از وزارت صنعت و معدن و تجارت، عضویت در انجمن صنفی
سازندگان  UPSایران، عضویت در کمیته تدوین استاندارد ملی UPSایران
1380
اخذ نمایندگی UPSهای BEST POWERو باتریهای مارك ROCKETکره جنوبی
1381
ارائه محصول AMAK 810 ،   اخذ نمایندگی POWERWARE / EATONدر زمینه UPS
1383
اخذ نمایندگی انحصاری محصولات BORRIایتالیا و تمرکز بر فروش محصولات صنعتی
1386
تغییر دفتر مرکزی و توسعه بخش خدمات پس از فروش با افتتاح 4شعبه در شهرستانها
1387
انعقاد قرارداد تولید مشترك با BORRI ایتالیا (بصورت انتقال دانش فنی(
1388
توسعه بخش تولیدات مکانیک، نصب UPS تا توان 1/2M/W
1390
تولید UPSهای مارك9120 ، راه اندازی نرم افزار یکپارچه خدمات پس از فروش (Microsoft CRMو ارتقاء
شعب تا 7شعبه
1391
دریافت گواهینامه  ISO10002 , ISO10004 - توسعه شعب خدماتی به    12شهرستان
1392
توسعه بخش تولید با افزایش بیش از 1000متر به فضای تولیدی - استفاده از سیستم بارکدهای QR در سیستم انبار
1393
راه اندازی خط تولید شارژرهای صنعتی ، اخذ گواهینامه ISO 18001، ISO9001 توسعه شعب به 15شهرسـتان،
نصب بزرگترین UPSصنعتی کشور به توان 260KVA
1394
ثبت رسمی لوگوی آماك، افزایش قراردادهای خدمات پس از فروش به 85    قرارداد با تحت پوشش دادن  5400  دسـتگاه
و توسعه شعب خدماتی در 17 شهرستان،  توسعه بخش R&D با تمرکز بر پروژه های DC Power