• هدف
  • fast
  • کلاس جهانی
  • تولید ups
  • گستردگی محصول
محصولات
نمایش پنل جستجونمایش پنل انتخاب
INGENIO (30-50KVA)
INGENIO (30-50KVA)
INGENIO PLUS(60-160 KVA)
INGENIO PLUS(60-160 KVA)
B9600FXS
B9600FXS
B9000FXS
B9000FXS
(10-40KVA ) 8033 FXS
(10-40KVA ) 8033 FXS
Borri 4033
Borri 4033