NewsCode20059   یکصد و سی و هفتمین پروژه صنعتی جهت مناطق نفت خیز جنوب (15 تیر 96)
تاریخ         
لینک مرجع         
با خرید یکی از مشتریان جهت پروژه مستقر در مناطق نفت خیز جنوب یکصد و سی هفتمین پروژه صنعتی کشور که از دستگاه های Borri ایتالیا استفاده می نماید تحقق یافت.